Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING PRAKTIJK VOOR KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE

PDF downloaden

De praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. In deze privacy verklaring wordt informatie gegeven over hoe de praktijk omgaat met deze persoonsgegevens.

De praktijk houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot gegevens die minimaal nodig zijn. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Er wordt toestemming gevraagd voor de verwerking van de persoonsgegevens wanneer dit nodig is.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of wanneer het om veiligheid gaat of wanneer de praktijk hiertoe gesommeerd wordt.

De praktijk versterkt geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

De praktijk verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen wanneer hiervoor toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

De praktijk verwerkt gegevens die cliënt en/of ouders zelf tijdens een sessie, telefonisch of digitaal hebben aangeleverd of met toestemming bij andere hulpverleners of verwijzers is opgevraagd.

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie verwerkt persoonsgegevens op het moment dat er gebruikt van onze diensten wordt gemaakt.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en email-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht van cliënt
 • BSN
 • Gezondheid-gegevens: hulpverleningsgeschiedenis, medicatie, lichamelijke aandoeningen

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

 • Het aanvragen van zorgopdrachten bij Centra Jeugd en Gezin (CJG)
 • Het factureren van geleverde zorg bij de inkooporganisatie Zeeland of bij u zelf wanneer u er voor gekozen heeft om de geleverde zorg te bekostigen
 • Het op een goede manier uitvoeren van behandeling, specialisatie, begeleiding en onderzoek
 • Het aanmaken van een dossier
 • Het maken van rapportages, behandelplan, evaluatie en eindevaluatie
 • Voor contact met jou als cliënt en het systeem of netwerk om jou heen, zodat wij de gevraagde zorg aan jou direct kunnen bieden

Op welke grondslag mag de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie deze gegevens verwerken?

De praktijk verwerkt persoonsgegevens omdat we samen een zorgcontract aangaan. Om de zorg aan jou goed uit te voeren zijn er wettelijke eisen opgesteld waaraan de Praktijk zich moet houden en waarvoor het verwerken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk is.

Ook voor het uitvoeren van het zorgcontract is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken zoals bijvoorbeeld het verloop van het zorgproces in een zorgplan en rapportage. Daarnaast zijn er een aantal persoonsgegevens waar de praktijk uitdrukkelijk je toestemming voor nodig heeft om deze te kunnen verwerken en/of delen.

We mogen alleen toestemming vragen voor datgene waar je ook toestemming voor kan wiegen, zonder dat het consequenties heeft voor de uitvoer van het zorgcontract of de wettelijke verplichtingen die de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie heeft. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen.

Hoe komen wij aan de gegevens?

In de meeste gevallen komen de gegevens rechtstreeks van jou. Het kan ook zijn dat de gegevens via een andere bij jou betrokken partij zoals het CJG, een andere behandelaar of begeleider, of een andere zorgorganisatie of school bij ons terecht komt. We houden je op de hoogte van de bronnen waar wij de informatie van ontvangen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Wij nemen passende maatregelen, fysiek, technisch en organisatorisch, om diefstal, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo bewaren wij jouw dossier bijvoorbeeld in een veilige digitale omgeving en wordt het papieren dossier altijd afgesloten bewaard.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van jouw gegevens, neem dan contact op met ons.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgend (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Dossier (personalia, behandelplan, evaluatie, rapportage), wettelijke bewaartermijn 15 jaar startend vanaf de einddatum zorg of vanaf het 18e levensjaar. Deze lange bewaartermijn is bedoeld om de kwaliteit en continuïteit van goede (zorg voor jou als cliënt te waarborgen. Stel bijvoorbeeld je hulpvragen komen terug of je ontwikkelt nieuwe hulpvragen, dan heb je 15 jaar lang de gelegenheid om je oude dossier op te vragen om terug te kijken wat er al aan zorg is ingezet, wat er gewerkt heeft en wat niet.
 • Facturen: Wettelijke bewaartermijn 7 jaar. Bij controle van de belastingdienst is de Praktijk als organisatie verplicht deze gegevens te kunnen tonen.

Met wie delen wij deze gegevens?

Als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw traject, deelt de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie jouw gegevens met verschillende derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en wanneer nodig te laten corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bvermeule@kinderenjeugdpsychologe.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Aanpassing Privacyverklaring

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie is vanuit de AVG wettelijk verplicht om de privacyverklaring up to date te houden. Kijk daarom regelmatig op de site voor de meest recente versie. Bij aanpassingen in de wet zullen wij deze verklaring wijzigen en op de website publiceren.

Mochten er na het doornemen van de privacy verklaring vragen zijn, neemt dan contact op met de praktijk.

PRAKTIJK VOOR KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE
Postweg 3
4401 BE Yerseke
06 36 49 70 57
info@kinderenjeugdpsychologe.nl