samenwerking met professionals

Samenwerking

Voor professionals die te maken hebben met kinderen en jongeren en die gespecialiseerd advies en/ of begeleiding bij hun eigen inzet kunnen gebruiken. 

De praktijk is gespecialiseerd in allerlei problemen die zich bij kinderen, pubers, (multi-) probleemgezinnen kunnen voordoen. Met name met betrekking tot (ernstige) gedragsproblemen, agressie regulatieproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, dubbele diagnose problematiek, AD(H)D, ASS en problemen bij ASS en LVB-problematiek .

Werkwijze

Werkwijze praktijk

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie biedt innovatieve, kwalitatieve, specialistische, thuis geleverde zorg voor kinderen, pubers en jongeren met gedrags- en of psychische problemen in Zeeland.

Het is de verantwoording van de kinder- en jeugdpsychologe om alle betrokkenen te motiveren voor de behandeling. Het al dan niet starten van een behandeling is daarom niet afhankelijk van de gemotiveerdheid van de betrokkenen. De praktijk hanteert eigen behandelprincipes.

Na het intakegesprek zal er een behandelplan worden opgesteld. Vervolgens wordt er in kaart gebracht welke beschermende- en risico factoren van invloed zijn op het probleem. Het kader van de hierop volgende interventies ziet er als volgt uit:

inzicht in de samenhang tussen de problematiek en hun context

het verantwoordelijke gedrag van ouders en jongeren wordt versterkt

problemen worden geanalyseerd en duidelijk omschreven

er wordt gewerkt in hier en nu met concrete acties

er wordt van de betrokkenen een voortdurende inspanning verwacht

Mogelijke Problemen:

Thuissituatie

Pestgedrag

drugs- of alcohol in omgeving

vragen omtrent gedrag leerling

Activiteiten

  • Therapie
  • Behandeling
  • Specialistische begeleiding
  • Gezinsbegeleiding
  • Ondersteuning van ouders
  • Ondersteuning op school
  • Samenwerking met school
  • Onderzoek
  • Preventie
  • Advies

Werkwijze

 

De Praktijk hanteert een protocollaire, evidence based en best practice werkwijze. Deze manier van werken zorgt er voor dat er in het oog wordt gehouden wat de doelen zijn, of die al dan niet bereikt worden en binnen welke termijn.

Het behandelplan is de rode draad binnen de behandelingen en trajecten die de praktijk biedt.

De behandelingen en trajecten die door de praktijk worden aangeboden worden uitgevoerd volgens afgesproken uitgangspunten en richtlijnen en biedt op die manier helderheid voor kind, jongere, ouders, gezin en systeem. Het zorgt er voor dat er geen ongewenste stagnatie optreedt. De behandelingen en trajecten worden op die manier effectief, kwalitatief, op maat en efficiënt uitgevoerd.

Samenwerken? 

 Goed idee!

06 36 49 70 57

info@kinderenjeugdpsychologe.nl